פתיחת בקשה להיתר

הנחיות להגשת בקשות להיתר

 

בקשה להיתר במסלול רגיל/מקוצר

יש לשלוח קובץ DWF של התכנית הראשית במלואה לדוא"ל   vaada@bns.org.il

לאחר פתיחת הבקשה במערכות הועדה תשלח הודעה הכוללת את פרטי הבקשה ושובר לתשלום פיקדון בדוא"ל.

את הקבלה יש להזין במערכת רישוי זמין כחלק מתנאי הסף כפי שפורטו בתיק המידע להיתר.

 

בקשה להיתר במסלול הקלות

יש לשלוח קובץ DWF של התכנית הראשית במלואה לדוא"ל   vaada@bns.org.il

לאחר פתיחת הבקשה במערכות הועדה תשלח הודעה הכוללת את פרטי הבקשה בדוא"ל.

רק לאחר קבלת הודעה מהועדה על פתיחת הבקשה ניתן לפתוח בקשה להיתר מקוונת הכוללת הקלה במערכת רישוי זמין.

 לצורך קבלת נוסח פרסום במערכת רישוי זמין יש להזין את כל הדרישות לתנאי הסף למעט מסמכי הפרסום וקבלה על תשלום פיקדון.

יש לפרט בטבלת ההקלות את הקלות המבוקשות ולצרף מכתב נימוק תכנוני לבקשה להקלה.

לאחר עמידה בתנאי הסף יופק נוסח הפרסום ושובר לתשלום פיקדון ויועבר למתכנן במערכת רישוי זמין.

לאחר ביצוע התשלום והפרסום יש להזין את המסמכים הדרושים במערכת רישוי זמין לצורך בדיקתם.

 

הנחיות לתשלום