תחילת עבודות

להלן רשימת הטפסים שעל "אחראי לביקורת על הביצוע" להגיש לבדיקת מח' הפיקוח.

  • כל עבודה שתחל ללא קבלת "אישור תחילת עבודות" יוצא צו להפסקת העבודות לפי החוק.
  • יש להוריד את כל הטפסים ולמלאם בהקלדה בלבד - לא יתקבלו טפסים שמולאו בכתב יד.

שלב ג' - תחילת עבודות

שם המסמך חותם על המסמך

מס' סידורי

וקישור לטופס

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
אינו יכול לשמש כאחראי לביצוע/קבלן
בעל ההיתר ג-1
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין בעל ההיתר או קבלן רשום

ג-3

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה בעל ההיתר

ג-4

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע.

אחראי לביקורת על הביצוע
(מי שמונה בטופס ג-1)

ג-6

הצהרת אחראי לביצוע שלד

המהנדס שמונה בטופס ג-3

ג-8

הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה.

הקבלן שמונה בטופס ג-4

ג-9

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין אחראי לביקורת על הביצוע
(מי שמונה בטופס ג-1)

ג-10

אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין.

יש לצרף קובץ מדידה DWG שעליו מסומן מתווה הבניין

 

ג-12

בקשה לאישור תחילת עבודות

אחראי לביקורת על הביצוע
(מי שמונה בטופס ג-1)

ג-13

אישור ישוב לתיאום תחילת עבודות

  צרופה

נספח מס' 1 – טופס הצהרה על כמות פסולת בניה ועודפי עפר

  צרופה

אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות המעבדה

יש לצרף רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה

  צרופה

 

דגשים:

חובת גידור אתר הבניה - הקמת גדר היקפית קשיחה ואטומה בגובה 2מ' לפחות.

חובת הצבת מכולה לפינוי פסולת בשטח אתר הבניה.

חובת הצבת שלט בחזית אתר הבניה - דוגמא לשלט

באתרים מורכבים - הגשת תכנית להתארגנות אתר - בתחום המגרש בלבד

 

במידה ומונה אחראי משנה:
בעל ההיתר רשאי למנות, נוסף על האחראי לביקורת על הביצוע אחראים נוספים לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע בעל ההיתר ג-2
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע אחראי משנה לביקורת ג-7