שלבי הטיפול בבקשה למידע להיתר

תיק המידע להיתר יכלול מידע ממוקד ומפורט לגבי תא השטח המבוקש, (כגון: שימושים מותרים, זכיות הבניה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), מידע שיועבר מגורמי חוץ (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות) וכן את התנאים לקבלת ההיתר.

בקשה למידע תוגש ע"י עורך בקשה דרך מערכת רישוי זמין.

*עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להיתר בניה.

  • בדיקת התנאים המוקדמים תבוצע ע"י מח' הרישוי והודעה בדבר קליטת הבקשה או אי-קליטתה בשל פרטים חסרים תישלח דרך מערכת רישוי זמין בתוך 5 ימי עבודה.
  • לאחר עמידת הבקשה בתנאים המוקדמים תרכז רשות הרישוי את כל המידע ותמסור את תיק המידע באופן מקוון וחתום דיגיטלית דרך מערכת רישוי זמין בתוך 30 ימי עבודה.

תיק המידע יעלה לאתר הועדה יום לאחר שישלח (ניתן לאתר את הבקשה תחת שדה "רישוי בניה")

תיק המידע להיתר תקף לשנתיים ויהיה כפוף לתכניות ולתקנות בעת הגשת הבקשה להיתר.

קבלת תיק מידע להיתר הוא תנאי להגשת הבקשה להיתר.

לוח זמנים לתהליך תיק מידע להיתר - מנהל התכנון