תנאי סף להגשת בקשה להיתר

התנאים המוקדמים לפתיחת בקשה להיתר ייכתבו בתיק המידע עבור כל תא שטח בנפרד.

בתיק המידע יתווספו תנאים נוספים.

מסמכי בעלות

 • תעודות זהות – צילום תעודות זהות של כל בעלי הנכס.
 • אישור זכויות בנכס/אישור זכויות בנחלה – מסמך עדכני 6 חודשים טרם הגשת הבקשה להיתר חתום ע"י רשות מקרקעי ישראל.
 • הסכם פיתוח – הסכם הפיתוח שנחתם בין בעלי הנכס לבין רשות מקרקעי ישראל טרם התחלת הבניה.
 • הסכם חכירה - הסכם חכירה שנחתם בין בעלי הנכס לבין רשות מקרקעי ישראל לאחר סיום הבניה. (במקרים בהם מבוקשת תוספת/שינויים בבית קיים)
 • מפת משבצת – מפה המצורפת כחלק מההסכם שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל הכוללת את סימון המגרש בהתאם לחוזה. (במקרה של קיבוץ)
 • תעודת חברה – תעודת רישום שם החברה בעלת הנכס (במקרה בו המבקש הינו חברה/אגודה).
 • מורשה חתימה – אישור עו"ד למורשה החתימה בנוגע לנכס.(במקרה בו המבקש הינו חברה/אגודה)
 • יפויי כח – מסמך יפויי כח מבעלי הנכס.(במקרה בו המבקש הינו חברה/אגודה)

קבצים

 • מפת מדידה בקובץ D.W.G – כפי שהתקבלה מהמודד (ללא שינוי קנ"מ והזזה)
 • מפת מדידה חתומה בחתימה דיגיטלית ע"י מודד מוסמך תקף לשנה האחרונה בקובץ D.W.F – תואמת למפת המדידה כפי שהתקבלה מהמודד.
 • תכנית העמדה ע"ג מפת מדידה בקובץ D.W.G - כפי שהתקבלה מהמודד (ללא שינוי קנ"מ והזזה) למעט מיקום קונטור המבנה המבוקש ע"ג המדידה.

הצהרות

 • הצהרת המבקשים – טופס שהורד ממערכת רישוי זמין חתום ע"י כל בעלי הנכס הרשומים באישור הזכויות או ע"י מורשה החתימה.
 • הצהרת מתכנן שלד – טופס שהורד ממערכת רישוי זמין חתום ע"י מתכנן השלד הממונה בהגשה.
 • הצהרת בעלי תפקידים - טופס שהורד ממערכת רישוי זמין חתום ע"י כל בעלי התפקידים. 

תכנית ראשית בקובץ D.W.F

התכנית הראשית תערך על ידי אדריכל או הנדסאי.

קבלה עבור תשלום פקדון 20% מגובה אגרת הבניה המשוערת

​עם הגשת הבקשה יש לשלם אגרת פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה.

את הקבלה עבור התשלום יש להזין למערכת רישוי זמין.

קישור להנחיות לקבלת שובר לתשלום