מסלולי בקשות להיתרים

בקשה להיתר תוגש ע"י "עורך בקשה" דרך מערכת רישוי זמין.

(עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להיתר בניה)

 

מסלול "רישוי מלא"

בקשה להיתר התואמת את הוראות התכנית המפורטת החלה על הקרקע (תב"ע)

תרשים זרימה – לוח זמנים

מסלול "הקלה/שימוש חורג"

בקשה שאינה תואמת את התכנית המפורטת החלה על הקרקע (תב"ע), אולם היא אינה מהווה סטייה ניכרת ונמצאת במסגרת האפשרות לבקש הקלה/שימוש חורג

תרשים זרימה – לוח זמנים

מסלול "רישוי מקוצר"

בקשה להיתר עבור עבודות המפורטות בתקנות התכנון והבניה (רישוי בדרך מקוצרת) התואמת את הוראות התכנית המפורטת החלה על הקרקע (תב"ע)

תרשים זרימה – לוח זמנים

מסלול "שינויים בסמכות מהנדס"

בקשה לשינויים בהיתר בתוקף - הנחיות להגשת בקשה להתרת שינויים בסמכות מהנדס

התנאים המוקדמים להגשת בקשה להיתר בניה ייכתבו בתיק המידע שיימסר ע"י הועדה והם כוללים בין היתר, מסמכי בעלות על הקרקע, קבצי מפות המדידה והצהרות המופקות ממערכת רישוי זמין.

כמו כן תוגש תכנית ראשית בקובץ D.W.F התכנית הראשית תוכן על ידי אדריכל או הנדסאי.