דוח פעילות הוועדה לשנת 2017

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2017

תכניות

תשריטים

ישיבות