טפסים ונהלים

נהלים - בקשה להיתר


רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים
הנחיות להגשת בקשות מקוונות להיתר

דרישות סף להגשת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין
דף מידע לבונה

הנחיות להכנת מפה מדידה
הנחיות לפרסום הקלה שימוש חורג
הנחיות - אישור שירותי כבאות בבקשה להיתר בניה
התרת שינויים בהיתר ע"י מהנדס ועדה מקומית 
נוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי
נייר עמדה שימוש בתנורי עץ ביתיים (קמין)

ממד בהליך מקוצר
נוהל חידוש היתר בנייה

 

טפסים - בקשה להיתר

הצהרה להעסקת קבלן רשום
טופס להגשת חישובים סטטיים
טופס הצהרה על כמות פסולת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט

 

נהלים וטפסים - תוכניות מתאר

נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות ועדה מחוזית ותכנית בסמכות ועדה מקומית
תנאי סף להגשת תכניות מתאר
תנאי סף להגשת תשריט איחוד וחלוקה 
הנחיות לפרסום בדבר הפקדת תכניות מתאר
הנחיות לפרסום בדבר אישור תכניות מתאר
הנחיות להגשת תוכנית בינוי
מדיניות הוועדה המחוזית דרום בדבר פעילות לא חקלאית בחלקות א במושבים

 

נהלים וטפסים – שלב בניה – מח' פיקוח

סט טפסים לשלב תחילת עבודות

סט טפסים לשלב מהלך ביצוע

סט טפסים לשלב תעודת גמר

חלוקת ישובים בין מפקחי הוועדה
הנחיות גידור ופסולת בעת עבודות בניה
טפסים לבקשה לחיבור חשמל למערכת פוטו וולטאית על גגות מבנים קיימים בהיתר 

 

העברת זכויות בנכס

הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות בנכס

 

אזור תעסוקה עידן הנגב

פרטי גדרות