4614

ברוכים הבאים לוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

1524
4620
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה,
  הועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין.
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/05/17.
  בקשות להיתרי בניה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

מסמך מדיניות לשטחי שירות

מסמך מדיניות לשטחי שירות בבית מגורים בלבדהיטלי השבחה בקיבוצים

מידע אודות היטלי השבחה בקיבוציםאישור כבאות לבתים פרטיים בלבד!

בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש עבור בתים פרטיים.

מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגיליון הדרישות או בתיק המידע פטורים מהגשת אישור זה.

לידיעתכם - באחריות המבקש לוודא כי יותקנו כל סידורי הכבאות הנדרשים בהתאם להנחיות כיבוי אש.

חדשות

 • הודעה חשובה - 13/11/2018

  בהינתן המצב המיוחד השורר ביישובי עוטף עזה וסביבותיה המונע מרשות הרישוי לטפל בבקשות לפי תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016, הריני להודיעכם כי באישור מנהלת מינהל התכנון, לא תובא התקופה החל מיום 13.11.18 ועד להודעה אחרת במניין הימים ביחס לאותן בקשות.

 • 16/09/2018

  קהל המתכננים שלום רב,

  החל מתאריך 02/09/2018 ישתנו נהלי הגשת בקשות להיתרים בוועדה.

  יש לפעול לפי הנחיות להגשת בקשות מקוונות להיתר

 • 09/08/2012

  מענה טלפוני יינתן כל יום בין השעות 08:00-13:00 החל מהשעה 13:00. ניתן להשאיר הודעה בתא קולי או לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני

 • 19/08/2012

  תכנית תאום מערכות:  בבקשה להיתר בניה בהרחבות יש לכלול תכנית תיאום מערכות (מפה למשתכן) של המגרש המבוקש וסביבתו הקרובה

 • 26/08/2012

  כניסה לבקשה להיתר בניה תתאפשר עם קוד כניסה אשר יופק עם פתיחת בקשה להיתר בוועדה המקומית. לשם קבלת קוד לבקשות קיימות במערכת יש לפנות לוועדה המקומית. 

 • 08/09/2014

  הועלה לאתר נוהל תנאי סף להגשת תכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית ותכנית בסמכות ועדה מקומית כפי שקיים באתר משרד הפנים (עדכון 17/8/14  מהדורה 2). על כל תכנית שתוגש לוועדה המקומית בני שמעון לאחר 1/9/14  לעמוד בתנאי סף בהתאם לנוהל זה

 • 24/09/2012

  בקשה להיתר בניה אשר תוגש לאחר תאריך 09/10/12 ותכלול בריכת שחיה תידרש הגשת חוות דעת יועץ בטיחות מורשה

 • 01/10/2014

  נוספו הנחיות לבניה ירוקה. את ההנחיות ניתן למצוא בעמוד "קישורים שימושיים"

 • 30/12/2014

  עודכנו הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות, עלות אישור 22 ₪

 • 24/09/2015

  עודכנה רשימת התיוג לטופס 4 בהתייחס ליחידות אירוח

 • 28/01/2016

  הועלו הנחיות לגידור אתר העבודה ופינוי פסולת הבניה

 • 01/03/2016

  ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית - כניסה למודול תכניות בניין עיר

 • 15/09/2016

  הוחלפו הנחיות להגשת בקשה לעבודה מצומצמת, הנחיות פרסום להפקדת תכנית מתאר, הנחיות פרסום לאישור תכנית מתאר, הנחיות פרסום לבקשה להקלה/שימוש חורג

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.