תיק מידע כתנאי להגשת בקשה היתר

בדיקת סטטוס הבקשה

ניתן לבדוק את סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת ובאמצעות אתר הועדה.

 

מהו תיק מידע להיתר:

הגשת בקשה למידע להיתר בנייה, היא תנאי להגשת בקשה להיתר עצמו

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'.

תיק המידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה ותנועה) וכן יכלול מידע שיועבר מרשויות וגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שנדרש (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות).

בקשה למידע תוגש ע"י "עורך בקשה" (עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להיתר בניה).

את הבקשה למידע להיתר יש להגיש דרך מערכת רישוי זמין
ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים

הודעה בדבר קליטת הבקשה או אי-קליטתה בשל פרטים חסרים, תישלח אליכם דרך המערכת בתוך 5 ימי עבודה.

רשות הרישוי תרכז את המידע שנמסר מהמחלקות השונות ברשות ומגורמים מוסרי מידע ותמסור את תיק המידע לעורך הבקשה באופן מקוון וחתום דיגיטלית דרך מערכת רישוי זמין.

המידע יימסר בתוך 30 ימי עבודה מיום עמידה בתנאי הסף של הבקשה לתיק המידע.

** לידיעתכם – תיק מידע תקף לשנתיים