סגירת תיק בהסדר

רצ"ב פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

תיק מספר ו/26/16

תיק מספר ו/33/16

תיק מספר ו/40/16

תיק מספר ו/54/16

תיק מספר ו/58/16